Gruppen som dramatiskt skeende. Av Sören Lander

I det ”pichonianska” perspektivet finns en tydlig betoning på ”drama” som ett sätt att söka framställa såväl ett inre som yttre skeende. I en text jämför Pichon till och med sitt koncept ”operativ grupp” med den modell som fanns i den grekiska antika teatern.

Vid betraktande av relationen språkrör - grupp kom vi att analy­sera den modell som fanns i den grekiska teatern. Även i denna finns, genom relatio­nen språkrör (protagonist) - kör, en "expressiv delegering". Vår uppfattning om överensstäm­melser mellan den operativa modellen och den dramatiska modellen stärks härige­nom. Benämningen "expressiv delege­ring" består i att fantasi, handling, tanke och känsla depone­ras hos någon, som sedan på ett eller annat sätt avtäcker det hela och gör det manifest …

… Den uppfattning språkröret för fram fungerar - likt i tragedin - som ett ound­gängligt hjälpmedel för att hålla kvar åskådarens uppmärksamhet. Skeendet i en grupp - eller dess utveckling - har också (likt tragedin) en form. I den kan vi återfinna bör­jan, mitt och slut - inledning, förveckling och upplösning. I vår terminologi benämns detta öppning, utveckling och av­slutning. Uppgiftens varaktighet eller tidsåtgång är beroende av det nödvändiga och na­turliga skeendet (i vårt fall av kon­texten) och de tolk­ningar (ämnade att få fram en kollektiv gruppkatarsis) som söker att - på ett logiskt och progredie­rande sätt - styra protago­nisterna (gruppmedlemmarna) mot upplösningen. Den "dramatiska lag", som Aristoteles beskri­ver med sina tre enheter handling, tid och plats, motsvaras i gruppsammanhang av termerna "här-nu-med mig".

I ett visst ögonblick träder en aktör (språkrör) fram på sce­nen (gruppsituationen). Som språkrör ger denna person i allmän­het uttryck för en dubbel upplevelse som blivit honom up­penbarad. Ett stort välbehag upp­fyller honom - utan detta skulle det inte fin­nas dramakonst. Å andra sidan har en olycka eller yttre katastrof lett till att allt vänts upp och ned (vi menar att den inre katastrofen utgörs av den grundläggande depressionen). Språkröret be­rättar för en andra aktör, som alltid verkar finnas lämpligt till hands (i vårt fall skulle den­nes roll vara samordnarens).

Fortsättningsvis fram­träder an­dra perso­ner (andra språkrör eller personer som kom­menterar vad som håller på att ske), vilka i den klassiska tragedin delar upp sig i två undergrupper: den vita gruppen söker bevara nå­got mycket viktigt som i allmänhet utgörs av kärleken (den po­sitiva överfö­ringen); den andra sub­gruppen - den svarta - ar­range­rar en fälla för den förstnämnda, vilken ibland gör en motattack genom att i sin tur arrangera en motfälla … Liksom i tragedin fortskri­der förvecklingarna mellan vita och svarta. De blandas med varandra och bilden för­dunklas fram tills dess att situationen klarnar. Gruppoperationen kallas i vårt fall för "klargörande". Detta kan - som i tragedin - vara plöts­ligt och övergående eller av mer skif­tande varaktighet (plötslig insight eller ögonblicks­insight, vilken också kan vara övergående). Men det kan även vara något som fortsätter i form av en bearbet­ningsprocess.

Den eviga och sympatiska magin (genom interak­tion samt genom intro­jektiv och projektiv identifikation) träder nu in på scenen. Gyckelmakaren (den rasande hjälten, språkröret) är samtidigt någon annan (gruppmedlem), vilken botar genom att möjliggöra kollektiv katarsis - om ej autentisk, så dock menings­fylld och i samklang med den utforskning gruppen håller på med (Pichon-Rivière, E. El Proceso Grupal. Del Psicoanálisis a la Psicología Social I. Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión, 1995).

”Dramat” äger rum i det förbindelsenät som finns i gruppen. I ”pichonianskt” tänkande skulle man i konsekvens med ovanstående – i likhet med vad Ana Quiroga framför i en intervju - kunna tänka sig att det foulkesianska gruppanalytiska begreppet ”matrix” motsvarar den gruppförbindelse eller det nät av förbindelser, som momentant manifesteras, när det vertikala och horisontala synliggörs i det att en emergent (språkrör) visar sig. Emergenten skulle då vara svar på något latent som satts i rörelse i gruppens förbindelsenät. Begreppet ”förbindelse” är ett nyckelbegrepp i det ”pichonianska” tänkandet!

I gruppen etablerar medlemmarna förbindelser till varandra via den fortgående interaktionen och de däri ingående kommunikations- och läroprocesserna. I denna interaktion internaliserar varje gruppmedlem de övriga. En ömsesidig interioriseringsprocess äger rum varvid en samling människor övergår från att vara en ”serie” (i sartreiansk mening) till att bli en ”grupp” (Rosenfeld, D. Psychoanalysis and groups. History and Dialectis. London: Karnac Books, 1988).

Gruppernas liv utgörs av en ständig spänning mellan dessa två extremer. En grupp tenderar alltid att återvända i riktning mot ”serialitet” oavsett att den konstituerats i motsatt riktning. Denna spänning utgör drivkraften bakom gruppdialektiken (Pavlovsky, E. & De Brasi, J. C. Lo grupal. Devenires. Historias. Buenos Aires: Galerna – Búsqueda de Ayllu, 2000). Man ska inte glömma att gruppers liv alltid är förgängligt. Möjligheten att grupporganisationen ska lösas upp finns alltid närvarande på samma sätt som att ”det utspridda” också kan struktureras (det vill säga att en ”serie” kan bli till en ”grupp”).