Pichon-Rivière och Förbindelseteorin. .Av Sören Lander

I

I en serie föreläsningar i mitten på 50-talet - återgivna i Teoría del vín­culo (Förbindelseteorin) som föreläsningar nedtecknade av Fernando Taragano - ger Pichon bland annat en beskriv­ning av sin syn på vad som äger rum i psy­koanalys eller psykote­rapi. Parentetiskt bör här nämnas att han vid det här laget har avlägs­nat sig från sin tidigare mer or­todoxa syn på psykoanalysen (vad gäller den påbörjade förflyttningen mot socialpsykologin märks den också genom att han avlägsnar sig från ett mer ortodoxt psyko­analytiskt uttryckssätt).

Sett med Pichons ögon är psykoanalys eller psykoterapi en läro­process - ett dialektiskt fungerande system som öppnar och sluter sig. Om man analyserar tänkandets två grundläggande mönster - det formella tän­kandet och det dialektiska tänkandet - så kan man säga att det först­nämnda har formen av en sluten cirkel, medan det sistnämnda inklu­derar språnget och omvandlingen. Via suc­cessiva övergångar från en sluten till en öppen cirkel växer då något annat fram. När exempelvis tera­peuten intervenerar i den tera­peutiska processen så utgörs den ideala situationen av att patienten ges en tolkning som för denne möjlig­gör en ökad insikt i den störning och det stillastående (i form av en sluten cirkel) som dennes tänkande befinner sig i. Med andra ord skulle en sådan klar­görande tolkning bidra till ett medvetandegörande av de omed­vetna motiv (epistemofiliskt kunskapshinder) som orsakar patientens ifrågavarande svårigheter att ut­vecklas (att öppna upp den slutna cirkeln).

Den relation som existerar mellan terapeut och patient kan be­skrivas som en dialektisk spiral i ständig rörelse. Terapeuten age­rar gentemot patienten och vice versa. Medvetet verkar terapeu­ten mot patienten ge­nom sina tolkningar vars syfte är att förän­dra det gemensamma fält som terapeut och patient formar. Detta ut­görs av en interaktionssitua­tion mellan två personer. Allt bör be­traktas som en funktion av hela den relation som skapas mellan subjekt och objekt, mellan terapeut och patient, mellan observatör och observerad. Varje terapeutens rö­relse, attityd etc verkar på patientens omedvetna och framkallar förän­dringar inom det ge­mensamma fältet. Dessa förändringar i sin tur på­verkar tillbaka.

En psykoanalys eller psykoterapi är enligt Pichons synsätt en pro­cess eller levande situation som etableras mellan två personer; analyti­kern/terapeuten och patienten. I denna dialektiska relation översätts vad den ene (patienten) upplever och känner av den an­dre (terapeuten). Det rör sig om terapeutens återupplevande av patientens upplevelser och om terapeutens återöversättning i form av en tolkning. Denna tolkning är en funktion av vad som väcks inom terapeuten.

Terapeuten utför genom sin tolkning en "operation" i patientens psyke. Syftet är att klargöra något för såväl terapeut som patient. I tolkningen är tre processer verksamma:

1) att klargöra för tera­peuten vad som händer inom patienten;

2) att formulera en tolk­ning som klargör detta för patienten;

3) att klargöra det som hän­der mellan patient och terapeut i sam­spelet dem emellan.

I takt med att man blir medveten om processen i sig kan man sätta krafter i rörelse och förutse reaktioner. Man kan alltså för­utse situa­tioner inom det operationella fältet. Vad terapeuten såle­des gör - som en del av en dialektisk spi­ralsi­tu­ation - är att via en tolkning återlämna vad han ob­serverat till pa­tienten. I varje ögonblick och situation av denna spiral kan man tala om ett exi­stentiellt fenomenologiskt ögonblick. Det feno­meno­logiska momen­tet består i att uppfånga det existerande. Dess syfte är dock inte att endast nedteckna, registrera och återge fakta. Observation på det empiriska området "här-och-nu med mig" utgör det empiriska och dynamiska momentet i en psyko­te­rapi. "Här-och-nu med mig" är i realiteten ett "här-och-nu med mig som jag framträder" - och där­med ett "här-och-nu med mig" även utifrån det latenta innehåll jag bär med mig. De verktyg terapeuten använder sig av är dels rationell observation, dels fria associationer. Denna syntes mellan det rationella och det irratio­nella formar en hypo­tes om detta speciella ögonblicks latenta skeende.

Terapeuten närmar sig patienten med ett informellt schema (se nedan om ECRO), vil­ket används som ett slags modell för att söka förstå vad det är som händer. Detta schema bör emellertid vara dynamiskt i den me­ningen att det måste vara öppet för förän­dringar allteftersom ny information påverkar dess användbarhet. Förändringar som bidrar till omvandling eller nedbrytande av schemat framkallar ångest hos terapeuten genom att förlusten av vissa referenspunkter handikappar dennes operationella förmåga.

För att kunna arbeta på ett bra operatio­nellt sätt använder tera­peuten sig inte endast av sitt schema utan även av sina känslor. När således analytikern analyse­rar någon bör han också känna att han ana­lyserar sig själv och att han använder in­strument - sina inre objekt - vilka härrör endast från honom själv.

Det är viktigt att använda sig av ett referentiellt schema som man själv utarbetat och att inte bara ta över någon annans. När man korrigerar sitt schema bör detta ske med perspektivet att berika det - inte att det skulle vara dåligt eller bra. Den dialektiska pro­cessen förutsätter också väx­ling mellan öppenhet och slutenhet; sluten­het för assimileringens skull och öppenhet för införlivandet av nya erfarenheter.

Psykoanalys innebär enligt Pichon omvandlingen av en från impli­citet präglad situation till en som präglas av explicitet och kom­munikation. Hela tiden bör det som är implicit i kommunikationen göras explicit av analytikern och upptas av patienten i en spiralrö­relse i ständig utveck­ling. Den analytiska situationen bör för pati­enten utgöra en ständig lä­rosituation genom testande, utforskning, konfrontationer, rättelser och bekräftelser av alla de element och företeelser som ingår i en läropro­cess. Framsteg i analysen skulle kunna definieras som en progredie­rande ökning av förmågan att få budskap att nå ett allt större antal personer.

II

Med förbindelseteorin lämnar Pichon en psykoanalytisk teori som han ser som företrädesvis intrapsykisk för att istället forma en socialpsykia­tri (senare socialpsykologi). Härvid ser han indivi­den som dynamiskt-me­ka­niskt resultat inte av drifternas spel och av de internaliserade objekten, utan av det samspel som etablerats mellan indivi­den (subjektet) och de inre och yttre objek­ten. Han ut­vecklar en psykiatri som kretsar kring studiet av de inter­perso­nella relatio­nerna och kallar den förbindelsens psykiatri. Denna byggs upp uti­från psykoanalytiska postulat.

Förbindelsens inre struktur utgörs av objektrelationen. Den skiljer sig emellertid från objektrelationen i och med att den inbegriper be­teendet. Pichon menar att "förbindelse" - som den definieras av ho­nom - ersätter den freudianska benämningen "objektrelation".

En förbindelse kan etableras till såväl ett inre som till ett yttre objekt. Ur psykosocial synvinkel (det vill säga den del av individen som ut­trycker sig utåt mot de omgivande människorna) är den yttre förbindel­sen intressantast. Ur psykoanalytisk eller psykia­trisk synvinkel är den inre förbindelsen ( det vill säga den speciella form som Jaget har när det relaterar till bilden av ett inre objekt) intressantast.

Den inre strukturens område - som förvaringsplats för drivkraf­ter, behov och önskningar - utgörs av det omedvetna med sina fan­ta­sier, vilka är produkter av de inbör­des relationerna mellan den inre gruppens delar (den inre gruppen som indi­rekt och direkt inter­nali­serad grupp). Gruppen blir det som för socialpsykologin möjlig­gör en undersökning av samspelet mel­lan det psykosociala (den inre grup­pen) och det sociodynamiska (den yttre gruppen). Detta sker genom att man obser­verar meka­nismerna för hur roller ges och tas.

"Den inre gruppen" blir i detta sammanhang till ett viktigt begrepp i och med att Pichon använder det för att tydliggöra den social­psy­kologiska ansats som han menar är antydd redan hos Freud - även om nu denne inte skrev om detta på något systematiskt sätt. Pichon menar att Freud egentligen var den förste socialpsykologen i och med att han indirekt in­begrep ett perspektiv liknande "den inre gruppen".

Förbindelsen etableras av personen som helhet och inte av en del av denne. För man in termer som "Det", "Jag" och "Överjag" kan man inte säga att endast någon av dessa storheter formar förbin­delsen. Den psykiska apparaten uppträder som en helhet. "Van­sinne" kan exempelvis tolkas som att en inre förbindelse läggs ovanpå en annan yttre och att den inre dominerar. Det irrationella i ett bete­ende kommer att bero på gra­den av omedvetenhet om den inre förbindelsen i och med att denna in­verkar på individens beteende i ett givet ögonblick. En (explicit) ra­tionell förbin­delse inkluderar alltid en (implicit) ir­rationell förbindelse. Det är den senare man strävar efter att göra medveten under exempelvis den analytiska proces­sen.

En människas karaktär kan förstås i termer av förbindelser. En mer eller mindre stabil och permanent förbindelse ger hennes ka­raktär uti­från sett. Denna betingas i sin tur av den inre förbindel­sen. En särskild psykisk verklighet betingar människans sätt att vara. I den mån den inre förbindelsen avtäcks är karaktären ana­lyserbar.

Förbindelsen är en dynamisk struktur stadd i ständig förändring. Såväl individ (subjekt) som objekt innefattas i denna. Den har karak­täristika som betraktas som normala och förändringar som kan tolkas som pato­logiska. Förbindelsen knyts till personen som en helhet. Den är en Gestalt i en konstant utvecklingsprocess.

Det existerande har struktur och form (utgör en Gestalt), och detta "här-och-nu"-sig-formande bildar vad som i Gestaltteoriter­mer kallas för ”figur”. I varje struktur finner man delningen i ”figur” och ”bakgrund”. Vad som framträder i förgrunden för oss har inre el­ler bakomliggande de­terminanter. Enligt Gestaltsynsättet organi­serar sig strukturer kontinuerligt och de utgör företeelser som framträder (de är det i varje ögonblick existerande) och som vi be­möter med en ny tolk­ning.

När en patient och en terapeut tillsammans befinner sig inom ett gemensamt arbetsfält blir resul­tatet en Gestalt. Denna situation på två, som hela tiden verkar för att förän­dra en bestämd struk­tur, formar en levande och permant process i dialektisk spiralrö­relse. Den psykoanalytiska undersökningen förs med detta perspektiv när­mare den experimentella undersökningen såväl vad beträffar tera­peut som patient. Psykoanalytikern betraktas som medage­rande observatör i den psykoterapeutiska behandlingen.