Uppgiftskonceptet: Förarbete, uppgift och projekt. Av Sören Lander

Begreppet "uppgift" spelar en viktig roll i Pichons socialpsykologiska koncept. Det har som funktion att ge tillgång till överblick över det som framträder som problema­tiskt, patologiskt etc, och med syftet att utifrån den kunskapen dra upp en planering för att åstadkomma en förändring. Förutom att möjliggöra och etablera delar av kontraktet, arbetsalliansen eller arbetsramen utgör uppgiften också en metafor. I realiteten känner ingen till den fullständigt i och med att vad som vid processens början framstår som uppgift inte är samma sak när det är dags att avsluta.

Man kan urskilja tre moment i förändringsprocessen: förarbete, uppgift och projekt. Dessa utveck­las successivt och kan sägas inrymmas i varje situation som syftar till förändring av en människa (och/eller si­tua­tion).

I förarbetet identifieras de försvarstekniker som utgör motstånd mot förändring. Drivkraft bakom dessa är den ångeststegring som har att göra med rädsla för förlust och för att bli attackerad (de grundläggande ångestformerna). Försvarsteknikernas syfte är att uppskjuta eller förhindra bear­betning av den rädsla, vilken - när den ökar - fungerar som epis­te­mofiliskt hinder i "läsningen" av verkligheten. Som en följd upp­står en "spricka" mellan vad man kan kalla verklighet och vad som är fantasi. Vid exempelvis naturkatastrofer kan detta som resul­tat få att man inte kan ta till sig information om vad som hänt, om hur pass reell faran är och om hur man bör handla för att på bästa sätt klara sig.

Det motstånd som uppträder i förarbetsfasen kan te sig som ett "som om" - som om man verkligen tog itu med att lösa uppgiften. Detta "som om"-uppträdande har dock något ofärdigt, splittrat och dissocierat över sig. Att det förhåller sig så beror på att det finns en tendens att uppfatta delar som helheter (en ”avsmalning” av perceptionsfältet). Manifesta och latenta delar kan då inte integreras på ett helhetsskapande syntetiserande sätt. Det man i denna fas kan ob­servera är sätt att undvika att ta itu med uppgiften.

Pichon-Rivière talar om ”universaler” eller grundläggande situationer (se ”den upp-och-nedvända konens ”spets”), vilka kan fungera bromsande som förändringsmotstånd.

Dessa universaler består av:

a) De grundläggande rädslorna: 1) rädsla för förlust av den hittills uppnådda strukturen och 2) rädsla för attack i den nya situa­tion som ska struk­tureras.

b) Inför en situation av förändring gestaltas "den negativa te­ra­peutiska situationen" i: ) rädsla för förändring; 2) motstånd mot förändring.

c) En grundläggande osäkerhetskänsla (som kan uttryckas "hellre en fågel i handen än tio i skogen").

d) Läro- och kommunikationsprocesserna: Båda dessa aspekter bildar en enhet och är ömsesidigt beroende av varandra. Kommunikationen är läroprocessens "räls".

e) De grundläggande fantasierna: 1) om sjukdom; 2) om be­handling; 3) om tillfrisknande.

(Citat från El Proceso Grupal: Tratamiento de grupos familiares: psico­terapia colectiva. Behandling av familjegrupper: Kollektiv psyko­terapi i Pichon-Rivière, E. Diccionario de términos y conceptos de psicología y psicología social. Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión, 1995).

Det förnekande av tid och rum som gestaltas i överföringssituatio­nen framstår som en försvarsteknik när det gäller att värja sig mot förändring. Vad som här får svårt att växa fram är nya emergenter. Något inträffar i den inre världen som gör att inga nya emergenter genereras. Detta kan ses i gruppsituationer där rädslan för förändring tar sig formen av ”sabotage” - att en progredierande utveckling stannar upp eller aldrig kommer igång. Det kan iakt­tas på såväl den horisontella nivån (det gruppen har tillsammans eller den ge­mensamma nämnare som håller ihop den) som på den vertikala nivån (det som har att göra med varje gruppmedlems individuella livshistoria och som resulterar i att vissa roller intas eller utdelas i gruppen). Genom sin individuella problematik tenderar dock en speciell person i gruppen att framträda i ”rollen” som språkrör. I egenskap av just språkrör kommer denne att bidra till att en speciell kvalitet (som emergent) i gruppen blir synlig - en kvalitet som berör de infrastruk­turella relationerna och som till sin karaktär är implicit. Den har dock beröring med alla de i gruppen ingående.

Språkröret är den som i en grupp i ett visst ögonblick säger och lyfter fram något. Detta något är tecken på en gruppro­cess som fram tills detta ögonblick förblivit latent eller impli­cit, liksom dold inom gruppens totalitet. Som tecken bör det språkröret uttrycker (emergent) avkodifieras genom gruppen - i synnerhet via samordnaren - som pekar på denna aspekts innebörd. Språkröret är inte medvetet om att han uttrycker något som i detta ögonblick är gruppsignifikativt. Det som uttrycks upp­levs av honom istället som något eget. (Citat från El concepto de portavoz. Språkrörskonceptet i Pichon-Rivière, E. Diccionario de términos y conceptos de psicología y psicología social. Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión, 1995).

Det moment som innebär att man börjar arbeta med uppgiften be­står i bearbetning av den grundläggande ångesten - dess två for­mer (rädsla för förlust och rädsla för attack) - och den därvid alltmer synliga depressiva utveck­lingspositionen.

I Pichons tänkande finns den depressiva positionen från födelseögonblicket (som depressiv kärna alternativt den grundläggande eller enda depressionen) som en matrix utifrån vilken känslolivet organiseras. Fiasché sammanfattar Pichons syn på depressionen:

Depressionen som sådan är vår följeslagare hela livet igenom. Den kan sägas mer handla om att arbeta i den inre värl­den och inte så mycket i den yttre. Den är också närvarande från det ögonblick vi föds - den depressiva kärnan. Livet är en konstant process of mourning.

Förbindelsen self-object finns från livets början till dess slut. Sörjandet är något fundamentalt i livet - man bryter ner något gammalt för att skapa något nytt. Det är en viktig beståndsdel i lärandet. Depressionen är utifrån ett sådant synsätt att loose the old to learn the new. Varje sekund vi förlorar är utifrån detta perspektiv en mourning process. Och denna sorgeprocess lever vi i från livets första ögonblick tills dess att vi dör (Samtal mellan Sören Lander och Angel Fiasché 26 maj 1997 (Opublicerat) ).

Det som blir centralt här är hur depressionen (läs ”förlusten”) kan inverka på den kreativa förmågan (i en intervju talar Ana Quuiroga om “hur depressionen alltid griper tag i sängen för ex vis den arbetslöse”).

Den återskapande processen - den i en gruppkontext väsentli­gaste uppgiften - består just i att återskapa det förstörda ob­jekt (vilket utgör den grundläg­gande depressionens kärna och inverkar stö­rande på förmågan att lära av verkligheten) som grupp­medlem­marna bär. Den pa­togena depressiva posi­tionen - startpunkt för alla psykiska störningar - löses upp genom att objek­tet undan för undan återskapas. Kommunikations- och läroprocessernas be­ty­delse i gruppsituationssammanhang kan inte nog un­derstrykas i och med att de möjliggör det vi be­nämner uppgift , det vill säga be­ar­betning av den patogena si­tuation som givit upphov till en stör­ning i förmågan att "läsa" verkligheten.

I den korrigerande situa­tionen ställs gruppmed­lemmen, genom ett succesivt sändande och mottagande av budskap, inför möjligheten till in­sight och att lära av verklig­heten. Allteftersom åstadkommes en allt högre grad av över­ens­stämmelse mellan mottagarens och avsändarens referen­ti­ella scheman, tills slutligen synen på en själv och andra inte längre förvrängs av en stereotyp upprepningsbetonad arkaisk mo­dell. När väl detta seende (insight) - med åtföljande försvag­ning av den grundläggande ångesten - upp­nåtts, kan indivi­den/subjektet ändra inställning och minska sitt förändrings­motstånd. I denna mognadspro­cess växer projektet fram (Citat från El Proceso Grupal: Grupos opera­tivos y unfermedad única. Operativa grupper och den enda sjukdomen i Pichon-Rivière, E. Diccionario de términos y conceptos de psicología y psicología social. Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión, 1995).

Det är inför erfarenheter av förstörelse, berövande och förlust som skapandet blir till en möjlig utväg. Skapandeprocessen sätter bland annat igång en psykologisk mekanism som har att göra med behovet av att reparera förstörda objekt.

I uppgiften bearbetas den depressiva positionen och därvid är det centrala – förutom att sätta igång reparationsprocessen - att göra det omedvetna medvetet. Härvid ökar in­dividens överblick över sin situation. Han kan på ett bättre sätt finna sig tillrätta i tillvaron och genom att använda en lämpligare ”strategi” i vardagen också åstadkomma förändringar - vilka i sin tur gör att situationen (vilken nu framstår som ny för individen) också förändras. Detta startar återigen den process i spiralform där det som nyss var en ny förändrad situation blir till utgångssituation eller -position för nästa varv i spiralrörelsen. Vid övergången från förarbete till uppgift gör individen ett språng - den tidigare summe­rade kvantitativa mängden insight kommer att ge upphov till ett kvalitativt språng, vilket som följd ger en större förmåga att skilja ut sig som individ och därmed också till att se var gränsen mellan själv och andra går. Ett projekt formas (som ett tredje moment), vilket innebär en mer realistisk framtidsplanering utifrån den nya kunskap och tillhörighet som vuxit fram. Gruppens medlemmar sätter upp mål som går bortom här-och-nu och en strategi för att nå dessa utformas. I projektet bearbetas också den rädsla för förlust som uppstår inför insikten att gruppers liv liksom individers är ändligt och att gruppen upplöses när uppgiften är slutförd. Denna kunskap har innebörden av en ny situation, vilken implicerar krav på aktiv reali­tetsanpassning eller att indivi­dens/subjektets för­bindelser omstruktureras.

Varje läropro­cess el­ler handling för att på ett aktivt sätt anpassa sig till verkligheten implicerar med nöd­vändighet att förbindelsestrukturen och dittill­svarande former för realitetsanpassning förändras. I den situ­ationen uppträder de ursprungliga rädslorna - rädsla för förlust av de tidigare förbindel­serna och rädsla för att bli utsatt för attack i den nya situation individen/subjektet ej känner sig ha verk­tyg för att kunna kon­trollera. Dessa ångestformer kommer - sammanvävda - att ta sig formen av motstånd mot förändring. Motståndet manifesteras åter i form av stereotypi och upprepning - något som är mot­satsen till den läroprocess som ska förstås som verk­ningsfull för­ändring - fram tills att en ny öppning åstadkommits och den dialektiska spiralen på nytt framträder.